Global walk for future day

Den första lördagen under Skapelsetid vill vi uppmärksamma och göra till en vandringsdag för klimatet och för framtiden. I år infaller denna lördag den 3 september. Då uppmuntrar vi alla - församlingar, föreningar, familjer - att ordna sin egen Pilgrim’s Walk for Future. Ge er ut på vandring tillsammans, och reflektera över temat för årets Skapelsetid: Att lyssna till skapelsens rop.

 

Skapelsetid är ett årligt ekumeniskt firande då världens 2,4 miljarder kristna förenas i bön och handling för vårt gemensamma hem. Den infaller varje år från 1 september till 4 oktober. De tre citaten i upplägget nedan kommer från den internationella “invigningen” av Skapelsetid, i april 2022. (Vår översättning, citaten på engelska finns sist i denna text.)

Gör så här!

Här nedan följer en lathund för vadringsledare som vill leda en kortare Pilgrim's Walk for Future. Informationen inom klamrarna är för vandringsledaren. Texten i kursivt är själva innehållet du kan dela med din grupp. Är det något du vill ändra i ordningen eller byta ut så är det såklart fritt fram. Allt är dig givet! Lycka till!

INLEDNING

Lyssna till naturen i förundran

[Samla gruppen i en cirkel, gå en namnrunda eller presentera er på annat sätt. Informera kort om upplägget för vandringen (Blir det fikapaus? När ungefär? etc). Inled sedan med följande citat:]

 

“För att lyssna till skapelsens röst behöver vi återerövra förmågan att ta in skönheten i allt som Gud har skapat. Naturen kommunicerar vältaligt till oss om Guds ära men vi misslyckas med att lyssna, med att kontemplera. Grundorsaken till detta handlar, tror jag, om attityd. Vi behöver återfå en hållning, ett perspektiv där vi ser skapelsen som ett tempel, en helig plats.” 

Ett citat från Fader Joshtrom Kureethadam, Vatikanens avdelning för ekologi och skapelse.

 

Bibeln talar också om att lyssna till naturen:

“Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar.

Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig.

Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?”

Job 12:7-9 

 

[Fortsätt sedan med en övning]

Ta några minuter och stå tillsammans i tystnad. Vad hör ni? 

Hur många olika naturljud kan ni uppfatta?

 

[Efter övningen kan du ställa en fråga för reflektion, att ta med sig in i tystnaden]

Är naturen en helig plats för dig? Om inte, skulle den kunna bli det?

 

[Avsluta till sist med en bön]

“Otaliga är dina verk O Herre! 

Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.”

Psaltaren 104:24

 

(Eller, ur bibelöversättningen The Message: )


“Vilken vild och vacker värld, GUD! Alltihop har du gjort, med Visheten vid din sida - hela jorden är full av underbara skapelser.”

 

Vi ber den heliga Birgittas bön innan vi går iväg:

Gud, visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.

 

[Gå i tystnad till nästa stopp.]

FÖRSTA STOPPET

Lyssna till det skadade

[Avsluta första vandringspasset i tystnad med att samla gruppen i en cirkel och bryt tystnaden med följande ord:]

 

“I bön, när vi fokuserar på jordens rop och ropen från dem vars levebröd hotas av klimatförändringar, kan gudstjänstfirande församlingar förstärka unga människors röster, ursprungsbefolkningars röster, och ropen från alla drabbade människor som inte hörs i våra samhällen.” Ett citat från Rev. Chad Rimmer, Lutherska världsförbundet, ordförande i styrgruppen för Skapelsetid

 

[Följ sedan upp med att ge tre exempel på skada, på rop. Har du egna aktuella och/eller lokala exempel, använd gärna dom istället. Börja med ropet från människan:]

 

Människa: Våren 2022 drabbades Indien och Pakistan av en extrem värmebölja. Under flera veckor låg temperaturen regelbundet på runt 50 grader. “Vi bor i helvetet”, säger Nazeer Ahmed i Balochistan, Pakistan. (Från omni.se)


[Lämna lite tid för tystnad.]


Djur: Under de sista tio åren har det inte varit en vinter utan blidväder, då snön smälter och sedan fryser till is. Marklavar som renen betar blir svåra att hitta eftersom de fryser fast i isen. Om renarna inte kommer ner genom isen till maten svälter de. Därför känner sig renskötare ibland tvingade att nödutfodra renarna. “Jag vill inte mata renarna. Renarna har inte vant sig att äta foder. En del äter inte alls, andra äter för mycket och de tål inte fodret. Renar blir sjuka och dör”, säger den unga renskötaren Sanna Vanna. (“Välkända marker blir främmande när klimatet förändras”, SR:s hemsida)

 

[Lämna lite tid för tystnad]


Natur: “Bottentrålning är en av de mest destruktiva fiskemetoderna och även den vanligaste i industriellt fiske. Med jättelika nät dammsuger man havet på liv, samtidigt som man river upp stora områden av havsbotten och ödelägger både den marina floran och hela fiskbestånd.” (Greenpeaces hemsida) 

 

Vi delar en kort stund i tystnad. 

 

[Fråga för reflektion, att ta med sig in i tystnaden:]

Hur skulle vi kunna förstärka något av dessa rop?

 

[Bön:] 

“Gud, för livets skull har du gett oss Jorden,

vårt hem i kosmos, med sköra trådar har vi vävt samman

dess sköna väv.

Förlåt vår brist på insikt, att vi inte värnar den.

Förlåt vår brist på handlingskraft, att vi inte vårdar den.

Förlåt vår brist på kärlek, att vi inte älskar den.”

(Ur djupen ropar vi, material från Sveriges kristna råd)


[Avsluta första stoppet med heliga Birgittas bön innan ni vandrar vidare.]

 

Vi ber den heliga Birgittas bön tillsammans:

Gud, visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.

 

[Gå i tystnad (alternativt fritt samtal) till nästa stopp. ]

ANDRA STOPPET

Vilka berättelser lever vi i?

[Avsluta andra vandringspasset med att samla gruppen i en cirkel och bryt tystnaden med följande ord:]


Vi håller på att återfå en känsla av förundran över hur världen skapades, och vi behöver 

återvinna teologin om varför den skapades. Vi måste lyssna till skapelsen så att vi kan ta oss från en plundrandets teologi till en förundrans teologi.”

Rev Rachel Mash, samordnare för miljöfrågor i anglikanska kyrkan i Södra Afrika

 

Vår världsbild består av ett antal berättelser som påverkar hur vi lever. Vissa av dem hindrar oss i den nödvändiga omställningen, som att snabb och billig konsumtion är vägen till lycka. Men vi kan också låta våra liv skapa nya berättelser.


“Genom att exempelvis köpa lite dyrare mat från en lokal odlare, sprider vi en annan berättelse som säger att vi får bättre och mer hållbar mat om vi prioriterar lokala relationer framför billiga transaktioner. Då bidrar vi till att återskapa de nära kretsloppen och minska fossilberoende transporter. Varje handling berättar något om vilka vi är och vad vi står för. När vi sätter ord på berättelsen förstärks effekten.” Vi delar en kort stund i tystnad. 

Från studiematerialet “Hur skapar vi fred med Jorden?” från Sensus.

 

[Fram till nästa stopp, gå två och två och dela med varandra:]

Hur ser din vision för en hållbar framtid ut? Vill du berätta om någon del av den, om något som berör dig och väcker din längtan? 

 

[Vi ber innan vi fortsätter vandringen:]

Gud, visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.


[Gå vidare i samtal två och två. Byt gäna samtalsparner om det passar sig.]

AVSLUTNING

Ta steget!

[Avsluta tredje vandringspasset med att samla gruppen i en cirkel och tala kring följande text]


Det gör gott i ens själ att få vara del av en förändring mot en bättre värld, att få lämna efter sig något bättre, något vackrare. Förändring behövs på många nivåer, men vad du och jag gör i våra egna liv spelar stor roll. Forskare vid Leeds universitet beskriver i en rapport sex åtgärder som skulle minska världens klimatutsläpp radikalt - ifall människorna i världens rikaste länder skulle anta dem:

 


Ät i huvudsak vegetariskt, med så lite svinn som möjligt.


Köp inte mer än tre nya klädesplagg per år.


Behåll elektronik i minst sju år.


Flyg inte mer än en kort flygresa var tredje år och en lång flygresa var åttonde år.


Äg inte ett motorfordon om du inte behöver. Behöver du ett motorfordon, behåll det så länge som möjligt.


Gör minst ett miljösmart val för att påverka systemet i stort, till exempel att välja miljövänliga fonder för dina sparpengar eller välja en grön elleverantör.[Rapporten heter The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World. För inspiration, se sidan takethejump.org]

 

Åtgärderna beskriver ett mer resurssnålt liv än det många av oss lever idag. Inget armod, inga oöverstigliga försakelser - men en något lägre materiell standard och färre animaliska produkter på tallriken. Vad skulle dessa förändringar kunna innebära i ditt liv? 


Minst en tredjedel av våra utsläpp som svenskar kommer från kommunal och statlig verksamhet, sådant vi bara kan påverka genom att engagera oss tillsammans med andra. Finns det något sammanhang, politiskt eller inom föreningslivet, där du skulle kunna bidra med din längtan och dina förmågor?

 

[Led en Bön:] 

Jesus, du vandrar ofta i gränstrakter.

Försiktigt följer vi efter dig i denna tid,

lite på avstånd,

lite rädda för det främmande och nya.

Ändå försiktigt fyllda av förväntan - 

i hopp om att det finns en dold välsignelse,

en uppståndelsekraft där du går …

Amen.

(av Anneli Sandberg, i häftet Rop av kärlek)

 

[Gå i tystnad om man inte är framme än. Är ni framme vid målet samlas ni till en avslutningsrunda där var och en får möjlighet att dela sina tankar från vandringen. Ställ gärna följande fråga under avslutningsrundan:]


Vilket är mitt nästa steg mot ett mer hållbart liv?

 

[Tacka varandra för den vandring ni fått göra tillsammans! Och håll gärna kontakten med Pilgrim’s Walk for Future genom att titta in på vår hemsida och facebook-sida ibland.]

EPILOG

Citat från invigningen av Skapelsetid

“But to listen to the voice of creation, we must recapture the ability to contemplate the beauty of God’s creation. Creation speaks to us eloquently of the glory of God but we fail to contemplate, to listen. The root cause is probably we don’t have the right attitude. That is the basic perspective we need to recover. Recover creation as a temple… as a holy place.” Father Joshtrom Isaac Kureethadam, Coordinator of the Sector of Ecology and Creation

 

“In prayer, when we center the cry of the Earth and the cry of those livelihoods who are threatened by habitat loss and climate change, communities of worship can amplify the voices of young people, Indigenous People and affected communities who are not heard in society.” 

Rev. Chad Rimmer, Chair of the Ecumenical Season of Creation Steering Committee and Program Executive for Lutheran Theology and Practice for the Lutheran World Federation

 

“We are recovering the sense of wonder at how the world was made, and we need to reclaim the theology of why it was made. We need to listen to creation so that we can move from a theology of plunder back to a theology of wonder.” 

Rev. Rachel Mash, Provincial Canon for the Environment in the Anglican Church of Southern Africa.