Vandring i Skapelsetid

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

Låt rätten flöda fram!

Den första lördagen under Skapelsetid vill vi uppmärksamma och göra till en vandringsdag för klimatet och för framtiden. I år infaller denna lördag den 2 september. Då uppmuntrar vi alla - församlingar, föreningar, familjer - att ordna sin egen Pilgrim’s Walk for Future. Ge er ut på vandring tillsammans, och reflektera över temat för årets Skapelsetid: Låt rätten flöda fram! Nedan finner du ett förslag på upplägg att använda med reflektioner och böner.


Skapelsetid är ett årligt ekumeniskt firande då världens 2,4 miljarder kristna förenas i bön och handling för vårt gemensamma hem. Den infaller varje år från 1 september till 4 oktober.


Reflektioner under Första stoppet och avslutning är skrivna av Lena Bergström, evangelist inom Equmeniakyrkan. I övrigt är materialet sammanställt av Annika Spalde, vandringsledare inom Pilgrim’s Walk for Future.


Förslag

I materialet från styrgruppen för Season of Creation ges ett förslag: ”Organisera en pilgrimsvandring till en ekologiskt betydelsefull plats eller till en plats som har drabbats av/bär vittnesbörd om en ekologisk eller social orättvisa.” (s 15 i Celebration Guide)


Kanske är detta något att inspireras av när ni planerar rutten för er vandring? Om vandrarna får uppleva både skapelsens skönhet och dess utsatthet är en större del av verkligheten representerad i erfarenheten.

FÖRST...

Samling

Samla gruppen i en cirkel, gå en namnrunda eller presentera er på annat sätt.


Informera kort om upplägget för vandringen

(Blir det fikapaus? När ungefär? …).


Vem går först?

Vem går sist?


Som introduktion kan ni läsa nedanstående, taget från påvens budskap till dem som firar Skapelsetid 2023.


Påve Franciskus skriver att vi behöver omvandla våra hjärtan, våra livsstilar och våra samhällens politiska beslut.


Hjärtan – en ekologisk omvändelse behövs! Att vi går från att se naturen som en resurs till att se skapelsen som en helig gåva från Skaparen.


Livsstil – en förändring i livsstil som bland annat innebär mindre onödig konsumtion och mindre avfall.

Politik – rikare nationer har en ekologisk skuld som måste betalas. Det är absurt att tillstånd ges till ny infrastruktur inom fossilindustrin. ”Låt oss höja våra röster för att stoppa denna orättvisa mot de fattiga och mot våra barn.”


”Under denna Skapelsetid, låt oss leva, arbeta och be för att vårt gemensamma hem åter ska vimla av liv. Må den heliga Anden ännu en gång sväva över vattnen och vägleda våra ansträngningar att ’förnya jordens ansikte’ (Ps 104:30).”


Rom den 13 maj 2023


Bön

Gud, hela skapelsen lovar dig.


I dig är det vi lever, rör oss och är till,

vi är skapade till din avbild

och har fått uppdraget att förvalta denna värld.


Vi prisar dig som ser minsta sparv falla

och som släcker vildåsnans törst.


Kom med din heliga Ande

som ger liv åt allt och alla

och gör våra hjärtan brinnande av din kärlek för alla varelser

så att vi i allt blir lika dig.

Amen.i


Vi ber den heliga Birgittas bön innan vi går iväg:

Gud, visa oss vägen, och gör oss villiga att vandra den.


FÖRSTA STOPPET


MÄNNISKANS ROLL OCH ANSVAR


Jorden är Herrens, läser vi i psaltarpsalm 24. Som människor har vi ingen absolut äganderätt – inte heller över andra varelser. Med påvens ord: Vi är ”förpliktade att tillerkänna andra levande varelser ett eget värde i Guds ögon”.ii


Vi är i den sjätte massutrotningen. Den femte skedde för 65 miljoner år sedan, troligen på grund av ett nedslag av en asteroid. Denna gång bär vi som mänsklighet ansvaret.


Mitt i all den sorg och oro som det innebär att ta till sig kunskapen om massutrotning av arter och klimatnödläge finns också en möjlighet att återupptäcka något oerhört vackert. Vi är inte ensamma! Det finns i de stora kriserna en inbjudan till oss alla att bli mer medvetna om det samspel vi är en del av och återknyta kontakten med den plats där vi finns och dem som vi delar den med.


Människan som art är invävd i samma helhet som allt levande. Människan som individ står alltid i kontakt med denna helhet. Vi är delar av samma biologiska verklighet. Bara genom att finnas till är vi till exempel inneslutna i det stora vattenflöde som genomströmmar planeten. Våra andetag förbinder oss med allt som andas. Vi lever ömsesidigt beroende. Att vi som människor är beroende av grönalger, mikrober och bin, smådelar av helheten, kan vara utmanande att verkligen ta på allvar.


Frågor för reflektion:

  • Vad tänker du om människans plats i helheten?
  • Är du en del av naturen?


(Vi delar en kort stund i tystnad.)


Bön

Kärlekens Gud, visa oss vår plats i denna värld

som förmedlare av din kärlek

till alla skapade ting på denna jord,

för inget enda av dem är bortglömt i dina ögon.

Upplys dem som äger makt och pengar

så att de undgår likgiltighetens synd,

så att de sätter det allmänna bästa främst,

gynnar de svaga,

och vårdar denna värld som är vårt hem.

Herre, grip oss med din makt och ditt ljus,

hjälp oss att skydda allt levande,

att göra jorden till en bättre plats att bo på

och bereda den för ditt rike,

som är rättfärdighet, frid, kärlek och skönhet.

Prisad vare du!

Amen.


(Gå i tystnad till nästa stopp.)


Vi ber

Gud, visa oss vägen, och gör oss villiga att vandra den.
ANDRA STOPPET

GUDS PASSION
FÖR RÄTTVISA


”Klimaträttvisa är inte ett påhitt”, skriver Stockholmsbiskopen Andreas Holmberg. Det är inte ”miljörörelsens senaste modeord eller de fattigas orimliga krav på de rika, utan en fråga om nästankärlek, om jämvikt. Att förena sig med strävan efter klimaträttvisa är att delta i utbredandet av Guds rike.”iv


Gud längtar efter rättvisa och fred för alla sina varelser. Att öppna sitt hjärta för Guds rättvisepatos är ett sätt att komma närmare Gud.


Den internationella styrgruppen för Skapelsetid 2023 skriver följande:


”Vi måste inse att nu när vi behöver en mäktig rörelse för rättvisa så är enskilda handlingar inte längre tillräckligt. Rättvisa inkluderar att betala historiska skulder. På en global nivå har länder med makt och välstånd en plikt att agera rättvist och ärligt gentemot de samhällen som lider mest av klimatkris och andra ekologiska kriser.”


De ber oss alla att uppmana våra regeringar att hålla de löften som de tidigare gett.


Klimaträttvisa

Att avsätta medel till fonden för förluster och skador utifrån ett rättvisetänk.


Att inkomma med uppdaterade nationella klimatplaner i enlighet med Parisavtalet.


Att hålla 1,5-gradersmålet levande och stoppa farliga fossila utsläpp.


Biologisk mångfald

Se till att ert land vidtar åtgärder för att skydda den biologisk mångfalden.


Lär er mer om den globala räddningsplanen för biologisk mångfald. Om ni bor i Globala Nord, uppmana er regering att säkerställa ambitiösa finansiella åtaganden, så att även fattigare länder kan skydda sin naturs mångfald. **


Bön

Alltings skapare,

Ur din kärleks gemenskap vällde livet fram som en mäktig flod. Hela skapelsen föddes därur. På denna jord, fylld av din kärleks överflöd, blev ordet kött och spred livets vatten genom att förkunna fred och rättvisa för hela skapelsen.


Du kallade människan att odla och vårda din trädgård. Du skapade oss till gemenskap med varje varelse, men vi lyssnar vare sig till jordens eller de utsattas rop. Vi bröt gemenskapen, vi hindrade kärleksflödet och syndade emot dig när vi inte värnade förutsättningarna för livet självt.


Öppna våra öron för ditt skapande, försonande och upprätthållande Ord som talar till oss genom både Skriftens bok och Skapelsens bok. Må din Skaparande låta rättvisa och fred flöda genom våra hjärtan och flöda över in i hela skapelsen.


Öppna våra hjärtan, så att vi tar emot det livets vatten som är din rättvisa och fred, och delar dem med våra lidande bröder och systrar, med alla varelser omkring oss och med hela skapelsen.


Välsigna oss till att vandra tillsammans med alla människor av god vilja, så att de många bäckar små av det levande vatten som är din rättfärdighet blir till en mäktig flod över hela vår jord.


Genom den som kom för att förkunna de glada nyheterna till hela skapelsen, Jesus Kristus. Amen.

(Den officiella bönen för Skapelsetid 2023, något förkortad)


(Fram till nästa stopp, gå två och två och dela med varandra:)


  • Vilken typ av handling för klimaträttvisa skulle kunna vara aktuell i ditt liv?


Vi ber

Gud, visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.

TREDJE STOPPET

EKOLOGISK OMVÄNDELSE

I sin encyklika skriver påve Franciskus att det inte räcker med tekniska botemedel för att möta klimatkrisen. Det behövs en ekologisk omvändelse menar han, både för oss som individer och för samhället.


”Ekologi kan inte reduceras till en serie brådskande och partiella reaktioner på de omedelbara problem som förorsakas av föroreningar, miljöförstöring och åderlåtning av naturresurserna. Det måste till ett särskilt sätt att se på saker och ting, ett sätt att tänka, handlingsmönster, undervisning, en livsstil och en andlighet som tillsammans uppbådar motstånd mot det teknokratiska paradigmets anfall.”vii


”En sådan omvändelse förutsätter attityder som tillsammans kan fostra en anda av generös omsorg full av kärlek. Till att börja med innebär det tacksamhet och frivillighet, ett erkännande av att världen är Guds kärleksfulla gåva, och att vi är kallade att ödmjukt efterlikna honom i självuppoffrande generositet … Det innebär också en kärleksfull medvetenhet om att vi inte är avskilda från övriga skapade varelser utan förenade i en storartad universell gemenskap.”viii


Tacksamhet, generositet och samhörighet lyfter påven särskilt fram. Kanske kan vi kalla dem för ”ekologiska dygder”. Hur kan vi stärka vår känsla av förening och samhörighet med allt som lever? Ibland kan enkla övningar som den följande vara hjälpsamma. Kanske vill ni göra den tillsammans nu.


Lägg märke till dina andetag. Följ dem med uppmärksamheten en stund. Flytta sedan uppmärksamheten till marken under dig och lägg märke till kontakten nedåt. Hur känns dina fötters kontakt med underlaget? Kan du vila mot marken en stund, mot jorden som bär dig?


Bön

Gud, du är närvarande i hela universum

och i den minsta av dina skapade varelser.

Du omfattar allt som finns med ömhet.

Utgjut över oss din kärleks kraft,

så att vi vårdar livet och skönheten.

Fyll oss med din frid, så att vi lever som syskon

utan att skada någon eller något.

Vi tackar dig för att du är med oss varje dag.

Amen.****


Vi ber

Gud, visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.


AVSLUTNING

VILA FÖR

JORDENS SKULL

Tillgången till energi genom fossila bränslen har drivit upp tempot i all mänsklig aktivitet, särskilt i de områden i världen som har stor tillgång till energi och resurser. Genom ständig aktivitet uppstår ohållbara system för både människor och medskapelsen.


Skapelsen bär på en inneboende växling mellan växt och återhämtning, vila och rörelse, liv och död, natt och dag – så ser delivsuppehållande systemen ut. När människor överskrider gränserna blir döden inte längre en del av en skapande process utan vi ser utrotning och livlöshet som följd.


Som en motrörelse till detta uppdrivna tempo kan vi se den judisk-kristna sabbatspraktiken. På sabbaten avsätts tid för vila och återhämtning. Tid som inte är avsedd för något bestämt. Tid när vi inte överutnyttjar energi och resurser. I skapelseberättelsen från Första Mosebok finns en tydlighet kring den fredade dagen, vilodagen som en ordning från den allra första början. Ett uttryck för vilans centrala roll i alla ekosystem. Att som en helig vana fira söndag eller sabbat är ett sätt att bejaka detta goda, livsbejakande bud.


Biskop Andreas skriver om hur vila inte alls bara handlar om att samla kraft inför kommande aktiviteter. ”Till människans allra värdefullaste gåvor hör vår intuition och fantasi, vårt samvete och vår kreativitet. Det är finstämda verktyg som förutsätter tid och rymd för att fungera. Utan tillräcklig vila sjunker vår intuitiva förmåga och försämras vår fantasi. Bristen på vila dränker samvetets röst och förtar vår kreativitet. För lite vila gör oss med andra ord omänskliga.”*****


Ett nytt initiativ vill lyfta både söndagen som vilodag och fredagen som en dag för engagemang för vår jord. Läs gärna om ”Den åttonde dagen” på hemsidan för nätverket Skapelse och existens.


Avslutningsrunda

Vilket är mitt nästa steg mot ett mer hållbart liv?


Bön

Hela skapelsen väntar på din eviga Sabbat, o Gud,

då alla varelser är fria

och din rättvisa fyller jorden

så som vattnet fyller havet.

Befrielsens Gud, Fader, Son och Helig Ande, vi prisar dig för evigt.

Amen.


Tacka varandra för den vandring ni fått göra tillsammans!

På hemsidan walkforfuture.se kan ni bidra till att visa hur vår rörelse växer genom att lägga till era steg i vår stegräknare. Och håll gärna kontakten med Pilgrim’s Walk for Future genom att titta in på hemsida och facebook-sida ibland.


LITTERATUR

Holmberg, Andreas. 2023. Gud såg att det var gott: Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Stockholm: Verbum.


Påve Franciskus. 2016. Om klimathot och ojämlikhet: Encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem. Stockholm: Atlantis bokförlag.


Ekström, Hadin och Spalde (red). 2018. Alla varelser ropar till dig: Djurvänliga riter, reflektioner och böner. Varberg: Argument förlag.


Celebration Guide finns på hemsidan seasonofcreation.org.


Reflektioner under Första stoppet och Avslutning är skrivna av Lena Bergström, evangelist inom Equmeniakyrkan.I övrigt är materialet sammanställt av Annika Spalde, vandringsledare inom Pilgrim’s Walk for Future.


* i Alla varelser ropar till dig.

** i Om klimathot och ojämlikhet.

*** i Om klimathot och ojämlikhet, del av bön.

**** i Gud såg att det var gott vS 9 i Celebration Guide.

***** i Celebration Guide.

***** i Om klimathot och ojämlikhet.

****** i Om klimathot och ojämlikhet.

******* i Om klimathot och ojämlikhet, del av bön.

******** i Gud såg att det var gott.