BUDSKAP

för vandringen

Hela Jorden 5 aug -2 sep

Till Sveriges regering:

Visa gott ledarskap och ta fram en ambitiös nationell handlingsplan för hur Sverige ska genomföra sin del av det globala ramverket för biologisk mångfald.


Värna om en kunskapsbaserad politik och stärk demokratin.


Avsätt tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra åtgärder som kan vända förlusten av biologisk mångfald.


Till ledare i Sveriges kyrkor och samfund:

Bli en förebild och ta ansvar för biologisk mångfald på de marker samfunden förfogar över.


Ta till er och sprid kunskap om de globala kriserna för miljö och klimat.


Bidra till att stärka värderingar som kan försvaga drivkrafterna bakom kriserna.


Till oss alla:

Våga ompröva vår relation till allt som lever med oss här på jorden.


Tillsammans med andra sträva efter en livsstil som bidrar till den globala räddningsplanen för biologisk mångfald, ett klimat i balans och social rättvisa.


Pröva våra liv i relation till de begrepp som vi reflekterar över under vandringen: Helhet, helighet, helande och hållbarhet.


unsplash